• EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    

    

   W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu
   funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni:
   INTERNET COMMUNITY Adam Korzuch
   e-mail: korzuch@infoic.pl

   Polityka_prywatnosci.docx

  •  Deklaracja dostępności

   Deklaracja dostępności strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Opolu

   Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej  Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu  
   https://psp26opole.edupage.org

   Daty publikacji i aktualizacji 

   Data publikacji strony internetowej: 2015-08-11

   Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2020-12-16

   Strona aktualizowana jest na bieżąco.

   Status pod względem zgodności z ustawą 

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
    i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

                 1. Część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie ) –  publikacja

        miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.

   2.  Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

   3.   Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

   4.   Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

   5.   Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

                  6.   Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

    7.   Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

    8.   Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

    9.   Niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na

          zasadach przyjętych w tych instytucjach.

    

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-14
   • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.
   • Na stronie internetowej https://psp26opole.edupage.org można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, można także w sposób płynny powiększać/pomniejszać interface. Serwis można także przeglądać na urządzeniach mobilnych.
   • Data ostatniego przeglądu deklaracji:  2023-03-14​​​​​​​

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest pani Sandra Mrahs, smrahs.psp26opole@gmail.com Kontaktować można się także z sekretariatem szkoły: szkola@psp26.opole.pl, telefon 77 454 05 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
   Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może  złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

    

   Dostępność architektoniczna

   Szkoła prowadzi swoją podstawową działalność w dwóch budynkach. Do głównego budynku szkoły prowadzi  wejście znajdujące się przy ul. Groszowickiej 12, prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście drugie, od łącznika, prowadzi do nowej części budynku i sali gimnastycznej, posiada szeroki podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek jest dwupiętrowy, nie posiada windy. Interesanci obsługiwani są w sekretariacie budynku głównego na pierwszym piętrze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze budynku, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Na parterze znajduje się toaleta  dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Korytarze są szerokie. Brak pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
   Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. W szkole nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu. Możliwy jest wstęp do budynku z psem asystującym.

   Sposób dojazdu

   Budynek szkoły znajduje się wzdłuż ulicy Groszowickiej, obok siedziby Nadleśnictwa Opole.  Dojście piesze możliwe jest z końcowego przystanku na  pętli w Grudzicach. Przejście dla pieszych posiada sygnalizację świetlną. Brak w okolicy postoju taksówek.

   Kod źródłowy deklaracji dostępności

   Generator Deklaracji Dostępności (deklaracja-dostepnosci.info)

  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu, ul. Groszowicka 12
    • (077) 454-05-74
    • ul. Groszowicka 12 45-517 Opole Poland
    • 754-23-36-007
    • 000698408
    • INTERNET COMMUNITY Adam Korzuch e-mail: korzuch@infoic.pl
    • Rada Rodziców w PSP nr 26 w Opolu działa na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Wspiera wiele przedsięwzięć organizacyjnych (kiermasze, festyny, Dni Patrona) gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.
    • 05 1240 3103 1111 0010 07910178
    • Rada Rodziców Funkcja Michał Król - przewodniczący Magdalena Kaczmarska - zastępca przewodniczącego
   • Logowanie